Saturday, December 4, 2010

                          
                                       

Tuesday, November 30, 2010

                                   

                                          KEK LAPIS BLUEBERRY WITH CHOC CHIPS
                                              

                                                       KEK LAPIS HORLICK MILO

Wednesday, November 24, 2010

                                                       
                                                    kek lapis masam manis

                                              
                                                         kek lapis masam manis 

                                           
                                                            kek  lapis coklat

Tuesday, November 23, 2010                                                                OVEN
  
                                                                kek lapis 3 rasa                                                           kek lapis polka dot                                                                    kek hati pari                                                                kek lapis cadbury
                                            
                                                      kek lapis ombak

                                                           -kek lapis mengkuang-     
                                                          

                                                            -kek lapis intan-


                                                         -kek lapis choc-cheese-

Monday, November 22, 2010                                                               - kek lapis oreo-


                                                   -  kek lapis strawberry chocolate-